MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

Zřícenina hradu Luginsland [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Zřícenina hradu Luginsland

Sporé pozůstatky středověké fortifikace hradu Luginsland (někdy také uváděn pod názvem Lugsland, Lugswalde, ale také Schlosberg, Burghau nebo Burgwall) se nachází nedaleko Města Albrechtic, mezi osadami Burkvíz a Vráclavek na místě zvaném "Hradní vyhlídka" (Hradní Vrch).

Skládal se ze dvou základních částí: vlastního jádra a o něco menšího předhradí.

Ploché centrální plató nepravidelného oválného tvaru bez zjevných výraznějších terénních depresí, delší osou orientované ve směru severoizápad - jihovýchod, má maximální rozměry 60 x 40 m a je obkrouženo příkopem a následným valem. Příkop, vysekaný ve skále, v současnosti s plytkým , plochým, 4 x 6 m (na severu jen 1,5 - 1,9 m) širokým a 2 - 444 m hlubokým dnem (při vrcholu má šíři 15 - 20 m), je bezpochybyz části zaplněn kamennou destrukcí ze sesuté hradební zdi, zjištěné archeologickým výzkumem. Jeho původní tvar byl zřejmě hrotitý. Dílem rozvezlý val s temenem dnes 2,5-3 m širokým byl zbudován zh nalámaných, bez požití pojiva skládaných kamenů. O jeho mohutnosti svědčí suťový kužel, markantní zvláště na východní straně a již A.Peter (1894, s.193) na konci minulého století hovořil o tom, že se zde i za největšího sucha držela voda, která nikam neodtékala, a že zde tudiž nejspíše vyvěral pramen. Toto téměř kruhové zahloubení zachytil ve svém řezu fortifikací v roce 1920 také G.Stumpf a rovněž je označil jako pramen. Naproti tomu W.Titze, který zde, jak bude dále řečeno, provádí o dvacet let později archeologický výzkum, pokladál uvedenou depresí za pozůstatek činnosti hledačů pokladů. Patrně již tehdy (stejně jako nyní) nebylo toto místo zavodněno. Možná právě proto byla na západní straně v blízkosti vstupu vyzděna v príkopu studna o průměru 1 m a stávající hloubce 1,4 m, o které nepodává zprávu ani A.Peter.

Předhradí mělo téměř podkovovitý tvar 72 x 38 m. přimýkající se k poněkud zploštělému valu hradního jádra, je vymezen a od hřebene oddělen místy již jen nevýrazným, mělkým, 5 - 7 m širokým a cca 1 m hlubokým příkopem a také značně setřelým v koruně maximálně 2 m širokým valem. Oba fortifikačníprvky byly na západní straně porušeny novodobou přístupovou cestou, na jihu vyznívající u skalních výchozů a relativně prudšího srázu do ztracena. Využitelnost předhradí byla snížena probíhajícím hřebenem a jeho svahy i celkovou nerovností terénu.

Luginsland je typickým představitelem fortifikace vznikající ve složitých podmínkách doby kolem poloviny 13.století v nově kolonizovaných oblastech západního českého Slezska. Jednoduché provedení a celková dispozice, nevyužívajícího zcela možností daných terénem (zvláště na předhradí), kdy veškeré zdivo je spojováno toliko jílem anebo kladeno na sucho bez ukotvení v základové spáře, jeho zjevné předimenzovanost včetně použití kůlů pro zvýšení stability, to vše svědčí o jisté archaičnosti, chvatu při výstavbě, ale také patrně o nevelkých zkušenostech s budovánímopevněných sídel. Rovněž samotný tvar hradního jádra, jakkoliv dílem vycházející z terenní konfigurace a jeho obepnutíoválnou hradební zdí, vyvolává společně s jejím provedením reminiscence na starší hradištní tradice (Durdík T., 1983, str.55-64).

Základové partie mohutné, velmi pravděpodobně také obytné čtyřhranné věže s hrázděnou nástavdou, umístěné v exponované poloze, však nelze považovat za polozahloubenou zemnicí s kamennou plentou (Doležel J., 1994, str.187), přestože jsou některými autory jsou takovéto útvary, zvláště u hradů tzv. přechodného typu, tímto způsobem interpretovány (Durdík T., 1987, str. 355-365). Jistě tu musíme zohlednit také finanční možnosti stavitele, ale i množství a kvalitulidí, které měl k dispozici.

Vše napovídá tomu, že záměrem bylo urychlené zbudování opevněného sídla, třebaže provizorního charakteru, které mělo vedle hospodářské, obytné a samozřejmě vojenské funkce zajišťovat obsazené území. Tíhu obrany tu nesla především mohutná obvodová hradba, doplněná širokým příkopem a valem.

Luginsland byl tedy produktem kolonizačního procesu v jeho prvotní fázi, který měl rozvíjet a zabezpečovat.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Osoblazsko.cz

AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 21.05.2005 v 22:16 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule